ผลิตภัณฑ์ ถังพลาสติก
ขนาด 60 ลิตร

(Product) 60 Litre Open-Top drum

60 Litre Open-Top drum

คำอธิบาย

ผลิตภัณฑ์ ถังพลาสติก ขนาด 60 ลิตร
(Product) 60 Litre Open-Top drum