ผลิตภัณฑ์ ถังพลาสติก
ขนาด 30 ลิตร (ชนิด Jerrican)

(Product) 30 Litre Jerrican drum

Jerrican ,

คำอธิบาย

ผลิตภัณฑ์ ถังพลาสติกขนาด 30 ลิตร (ชนิด Jerrican)

(Product) 30 Litre Jerrican drum