ผลิตภัณฑ์ ถังพลาสติก
ขนาด 200 ลิตร (ชนิดเปิดปาก)

(Product) 200 Litre Open Top drum

 

200 Litre Open Top drum

คำอธิบาย

ผลิตภัณฑ์ ถังพลาสติก
ขนาด 200 ลิตร

(Product) 200 Litre Open-Top drum