ผลิตภัณฑ์ ถังพลาสติก
ขนาด 150 ลิตร

(Product) 150 Litre Open-Top drum

 

150 Litre Open-Top drum

คำอธิบาย

ผลิตภัณฑ์ ถังพลาสติก ขนาด 150 ลิตร
(Product) 150 Litre Open-Top drum