ผลิตภัณฑ์ ถังพลาสติก
ขนาด 120 ลิตร

(Product) 120 Litre Open-Top drum

120 Litre Open-Top drum

คำอธิบาย

ผลิตภัณฑ์ ถังพลาสติก ขนาด 120 ลิตร
(Product) 120 Litre Open-Top drum