ผลิตภัณฑ์ ถังพลาสติก
ขนาด 30 ลิตร

(Product) 30 Litre Open-Top drum

30 Litre Open-Top drum ,

คำอธิบาย

ผลิตภัณฑ์ ถังพลาสติกขนาด 30 ลิตร
(Product) 30 Litre Open-Top drum